Balansräkning

Ladda ned Excel

kSEK Not 2021-12-31 2020-12-31  
Tillgångar        
Tecknat men ej inbetalt kapital   13 198    
Immateriella anläggningstillgångar        
Patent, licenser, varumärken        
och liknande rättigheter   604 813  
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier   9 778 3 988  
Summa anläggningstillgångar   10 382 4 801  
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar        
Övriga fordringar   796 983  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   251 236  
Summa kortfristiga fordringar   1 047 1 219  
Kassa och bank   12 273 33 620  
Summa omsättningstillgångar   13 320 34 839  
SUMMA TILLGÅNGAR   36 900 39 640  
Eget kapital och skulder        
Eget kapital        
Bundet eget kapital        
Aktiekapital 1 834 1 601  
Summa bundet eget kapital   1 834 1 601  
Fritt eget kapital        
Överkursfond   77 900 63 756  
Balanserat resultat   −28 867 −11 687  
Periodens resultat   −21 136 −17 289  
Summa fritt eget kapital   27 897 34 780  
Summa eget kapital   29 731 36 381  
Skulder        
Långfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut   1 429 2 000  
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder   2 680 818  
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut   571 0  
Skatteskuld   10    
Övriga kortfristiga skulder   269 108  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 210 333  
Summa kortfristiga skulder   5 740 1 259  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   36 900 39 640  
         
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:08:15 av Alexander Paziraei