Balansräkning

Ladda ned Excel

kSEK Not 2021-12-31 2020-12-31        
Tillgångar              
Tecknat men ej inbetalt kapital   13 198          
Immateriella anläggningstillgångar              
Patent, licenser, varumärken              
och liknande rättigheter   604 813        
Materiella anläggningstillgångar              
Inventarier   9 778 3 988        
Summa anläggningstillgångar   10 382 4 801        
Omsättningstillgångar              
Kortfristiga fordringar              
Övriga fordringar   796 983        
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   251 236        
Summa kortfristiga fordringar   1 047 1 219        
Kassa och bank   12 273 33 620        
Summa omsättningstillgångar   13 320 34 839        
SUMMA TILLGÅNGAR   36 900 39 640        
Eget kapital och skulder              
Eget kapital              
Bundet eget kapital              
Aktiekapital 1 834 1 601        
Summa bundet eget kapital   1 834 1 601        
Fritt eget kapital              
Överkursfond   77 900 63 756        
Balanserat resultat   -28 867 -11 687        
Periodens resultat   -21 136 -17 289        
Summa fritt eget kapital   27 897 34 780        
Summa eget kapital   29 731 36 381        
Skulder              
Långfristiga skulder              
Skulder till kreditinstitut   1 429 2 000        
Kortfristiga skulder              
Leverantörsskulder   2 680 818        
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut   571 0        
Skatteskuld   10          
Övriga kortfristiga skulder   269 108        
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 210 333        
Summa kortfristiga skulder   5 740 1 259        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   36 900 39 640        
               
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:08:15 av alexander@paziraei.com