Ziccum

Bokslutskommuniké
Q4 2021

Behovet av vaccin har aldrig varit större än i dessa dagar

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Inte minst Covid-19 pandemin har visat på den enorma nyttan vacciner gör på hela samhällen. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för nya epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid-19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion.

Vision

Ziccums vision är att höja vaccinationsgraden och bidra till en jämställd fördelning av vaccin världen över. Detta kan möjliggöras av ökad vaccinproduktion och förenklad distribution genom att minimera beroendet av dyra och energiintensiva kyl- och fryskedjor.

+ 40% %

Global målsättning 2021 för vaccinationsgrad mot covid-19

+ 46% %

av världens länder lyckades inte nå det globala vaccinationsmålet för 2021

+ 70% %

Global målsättning per sista juni 2022 för vaccinationsgrad mot covid-19

6 X

antal gånger vaccinationstakten måste öka i Afrika för att nå vaccinationsmålet för halvåret 2022

Ziccum i korthet

Ziccums patenterade teknologi LaminarPace lufttorkar flytande vaccin till ett temperaturstabilt pulvervaccin. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

LaminarPace-tekniken är skonsam och lufttorkningen sker i rumstemperatur, vilket resulterar i att pulvervaccinet blir temperaturstabilt. Det innebär att vaccinet kan transporteras och förvaras i rumstemperatur, till skillnad mot dagens vacciner som kräver logistik med en obruten frys- eller kylkedja.

NO ONE IS SAFE UNTIL EVERYONE IS SAFE

Problematiken inom vaccinindustrin har blivit omöjlig att blunda för. Utveckling av nya vaccin kan gå fort och vara lyckosam - men bristen på produktionskapacitet och logistikproblem kvarstår. Produktionsanläggningar med Ziccums patenterade LaminarPace-teknologi som framställer temperaturstabila pulvervaccin är en lösning på detta.