Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

 

Lund den 17 februari 2021

 

 

Fredrik Sjövall
Ordförande

Mattias Münnich

Kristian Kierkegaard

Mikaela Bruhammar

Andreas Pettersson Rohman

Göran Conradson
VD

Senast uppdaterad: 2022-03-03 12:58:26 av Alexander Paziraei