Förändringar i eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital            
kSEK Aktie-kapital Överkurs-fond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital      
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 232 27 621 -2 964 -8 723 17 166      
Omföring föregående års resultat     -8 723 8 723 0      
Årets resultat       -17 289 -17 289      
Transaktioner med aktieägare                
Nyemission 369 38 425     38 794      
Emissionskostnader   -2 290     -2 290      
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 601 63 756 -11 687 -17 289 36 381      
                 
                 
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 601 63 756 -11 687 -17 289 36 381      
Omföring föregående års resultat     -17 289 17 289 0      
Periodens resultat       -21 136 -21 136      
Transaktioner med aktieägare                
Nyemission (LTI 2018/21) 33 2 167     2 200      
Nyemissionskostnader   -55     -55      
Teckningsoptioner   213     213      
Pågående nyemission 200 12 998     13 198      
Nyemissionskostnader pågående nyemission   -1 179     -1 179      
Aktierelaterade ersättningar     109   109      
Utgående eget kapital 2021-12-31 1 834 77 900 -28 867 -21 136 29 731      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:09:25 av alexander@paziraei.com