DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021 

Q4 2021

 • Resultatet för kvartalet uppgick till -6 450 kSEK (-3 448 kSEK) 
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -7 291 kSEK (-5 941kSEK) 
 • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 12 273 kSEK (33 620 kSEK) 

  Ladda ned Excel

  Finansiell data i sammandrag
  kSEK
  Okt-dec
  2021
  Okt-dec
  2020
  Jan-dec
  2021
  Jan-dec
  2020
  Nettoomsättning 0 0 0 0
  Rörelseresultat −6 474 −3 423 −21 117 −17 235
  Resultat −6 450 −3 448 −21 136 −17 289
  Balansomslutning 39 591 39 640 39 591 39 640
  Periodens kassaflöde 7 291 −5 941 −21 347 31 556
  Likvida medel 12 273 33 620 12 273 33 620
  Soliditet % 75 % 92 % 75 % 92 %
           
  Nyckeltal per aktie
  SEK
         
  Antal aktier vid periodens slut 11 006 056 9 606 200 11 006 056 9 606 200
  Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,65 −0,36 −2,17 −2,06
  Periodens kassaflöde per aktie −0,73 −0,62 −2,19 3,75
  Eget kapital per aktie 2,70 3,79 2,70 3,79
           
  * Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat        

Väsentliga händelser Q4 (okt-dec)

Ziccum meddelade den 23 november 2021 att bolaget har gjort ytterligare en förlängning av det utvärderingsavtal som ursprungligen slöts den 3 oktober 2019 med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

Den 16 december presenterade Ziccum Proof of Concept-data som bekräftade att bolagets teknologi kan användas för att producera temperaturstabilt pulvervaccin för fyra större vaccinplattformar; Protein Subunits (PS), Viral Vectors (VV), Inactivated Virus (IV) och Virus Like Particles (VLP). I dagsläget används någon av dessa fyra plattformar för 70% av de godkända Covid-19 vaccinerna på marknaden. Ziccum arbetar med att ta fram motsvarande data för vaccinplattformen mRNA.

Riktad emission

Den 16 december genomförde Ziccum en riktad emission av 1 333 314 units, där en unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner (serie 2021/2022). Ziccum tillförs härigenom sammanlagt 44 mSEK (före emissionskostnader), under förutsättning att emissionen godkänns på en extra bolagsstämma. Ziccum kan tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Den riktade emissionen består totalt av sammanlagt 1 333 314 units, motsvarande 3 999 942 aktier och 2 666 628 vederlagsfria teckningsoptioner, och beslutades av styrelsen i Ziccum. Emissionen av 399 952 units, motsvarande 1 199 856 aktier och 799 904 teckningsoptioner, har fattats med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämman 2021. Emissionen av resterande 933 362 units, motsvarande 2 800 086 aktier och 1 866 724 teckningsoptioner, var villkorad av ändring av bolagsordningen samt av godkännande av en extra bolagsstämma.

Den 21 december registrerades 1 199 856 nya aktier och 799 904 teckningsoptioner som en första del av den riktade emissionen.

 

Väsentliga händelser Q1-Q3 (jan-sep)

Ziccum offentliggjorde den 12 januari sina mål för 2021. Huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan.

Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.  

Den 17 mars informerade Ziccum att bolaget hade blivit antaget som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA. Bland annat är US National Institute of Standards and Technology (NIST) och U.S. Department of Commerce medgrundare, vilket ger organisationen möjligheter att dela ut federala anslag till sina medlemmar.

Årsstämman har beslutat, efter förslag från styrelsen respektive valberedningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter (LTI 2021/2024) i Ziccum bestående av teckningsoptioner, samt ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetarna bestående av personaloptioner (LTI 2021:1). 

Utöver detta har även optionsprogrammet LTI 2018/2021 avslutats och samtliga teckningsoptioner har utnyttjats. Teckningsoptionerna riktades till Ziccums styrelseledamöter och omfattade 200 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 26 april – 26 maj 2021. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner. Lösenpriset uppgick till 11 SEK per aktie, innebärande att Ziccum, genom aktieteckningen, tillförs 2,2 mSEK. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster att öka med 200 000 och totalt antal aktier kommer därmed uppgå till 9  806 200.

Den 1 september tillträde Anna Lönn rollen som Development director.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

På den extra bolagsstämma som bolaget höll den 18 januari beslutades utöver ett godkännande av styrelsens förslag även en höjning av gränsen för antalet aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen, för att möjliggöra emissionen av resterande 933 362 units i den riktade emissionen.

Den 18 januari registerandes ytterligare 2 800 086 aktier samt 1 866 724 teckningsoptioner, och alla aktier och teckningsoptioner i den riktade nyemissionen är därmed registrerade.

Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader. 

Ziccum meddelade den 7 februari att de har blivit medlemmar i United Nations Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:13:02 av Alexander Paziraei