VD har ordet

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Inte minst Covid-19 pandemin har visat på den enorma nyttan vacciner gör på hela samhällen. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för nya epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid- 19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion. 

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPaceTM – som gör det möjligt att framställa temperaturstabila vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså. 

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga Non-Governmental Organizations (NGO) och International Governmental Organizations (IGO). Flera IGOs, bland annat WHO är mycket tydliga med att vaccinproduktionen måste utökas i utvecklingsländerna i sk regionala hubbar, så att jämlik vaccintillgång kan uppnås.

Drivet av den pågående pandemin har vårt arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner fokuserats mer och mer kring Covid-19 vacciner. T.ex. har vi tagit upp arbetet med att utvärdera LaminarPace för att kunna torka vacciner som bygger på sk mRNA-teknik. Goda resultat skulle bredda vårt erbjudande till vaccinindustrin avsevärt. Det bör också nämnas att Covid-19 vacciner baseras i huvudsak på 4–5 olika teknologiplattformar, och vi känner oss mycket komfortabla med att vår teknik kan användas på ett flertal av dessa.

Parallellt fortsätter vårt arbete med att utveckla ett system för industriell produktion i stor skala. Arbetet med detta är högt prioriterat för att påskynda våra externa samarbetsdiskussioner och för att vi ska ha ett attraktivt erbjudande till våra partners. 

Våra samarbeten, bla med Janssen fortsätter planenligt. Fortsättningsvis,  för vi diskussioner med nya partners om nya samarbeten. 

Vi ser att många nya initiativ tas runt om i världen för att kraftigt utöka produktionskapaciteten av vacciner, detta medför att den traditionella kundbasen, dvs stora globala vaccinbolag, utökas med flera nya aktörer framför allt i utvecklingsländer. Där vår lösning med temperaturstabila vacciner ger mycket starka konkurrensfördelar, då många Covid-19 vacciner måste transporteras och lagras ända ned till -80°C. Att lagra och transportera vacciner i -80°C i stora delar av världen med outvecklad infrastruktur och osäker tillgång till stabila elnät är en mycket stor utmaning. 

Vi ser även helt nya trender bland nationella inköpare i västländerna som nu börjar ställa krav på de traditionella vaccintillverkarna att leverera produkter som är bättre anpassade till att möta klimatförändringarna. I nuvarande läge arbetar man med att anpassa förpackningarna så att de tar mindre plats i kylkedjan. Samtidigt, som vi bedömer att detta bara delvis kan adressera klimatförändringarna eftersom kylkedjan fortfarande behövs.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver. Samtidigt, är vi beroende av våra partners beslut, som vi inte kan kontrollera när de tas. Därför försöker vi att bygga Ziccum framöver så att vi blir mer oberoende, genom att vi själva kan ta projekt längre upp i värdekedjan. Därmed bli en mer kompetent partner för att underlätta industrialiseringen av LaminarPace.

Lund den 17 februari 2022, Göran Conradson, VD

 

Senast uppdaterad: 2022-03-03 12:48:47 av Alexander Paziraei