Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

kSEK Okt-dec
2021
Okt-dec
2020
Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
   
Den löpande verksamheten            
Rörelseresultat −6 474 −3 423 −21 117 −17 235    
Inbetalda räntor 33 0 33 0    
Betalda räntor −25 −25 −100 −54    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet            
Aktierelaterade ersättningar 23 0 109 0    
Valutakursförändringar 15 0 47 0    
Avskrivningar 286 109 842 391    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital −6 142 −3 339 −20 186 −16 898    
             
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital            
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 303 −116 173 −171    
Ökning/minskning av rörelseskulder 1 961 174 3 911 30    
Kassaflöde från den löpande verksamheten −3 878 −3 281 −16 102 −17 039    
             
Investeringsverksamheten            
Förvärv av anläggningstillgångar −2 234 −2 660 −6 424 −3 803    
Kassaflöde från investeringsverksamheten −2 234 −2 660 −6 424 −3 803    
             
Finansieringsverksamheten            
Nyemission (LTI2018/21) 0 0 2 200 0    
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) 0 0 213 0    
Nyemission 0 0 0 52 688    
Upptagning av lån 0 0 0 2 000    
Nyemissionskostnader −1 179 0 −1 234 −2 290    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −1 179 0 1 179 52 398    
Periodens kassaflöde −7 291 −5 941 −21 347 31 556    
Likvida medel vid periodens början 19 564 39 561 33 620 2 064    
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 12 273 33 620 12 273 33 620    

Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, och är därmed inte kassaflödespåverkande under 2021. Sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader. 

Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:10:19 av Alexander Paziraei