Resultaträkning

Ladda ned Excel

kSEK Okt-dec
2021
Okt-dec
2020
Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
 
Nettoomsättning 0 0 0 0  
Övriga intäkter 0 3 5 5  
Summa intäkter 0 3 5 5  
Övriga externa kostnader −3 700 −2 016 −11 128 −13 421  
Personalkostnader −2 488 −1 301 −9 151 −3 428  
Avskrivningar av materiella och          
immateriella anläggningstillgångar −286 −109 −842 −391  
Rörelseresultat −6 474 −3 423 −21 116 −17 235  
Resultat från finansiella poster          
Finansnetto 24 −25 −20 −54  
Resultat efter finansiella poster −6 450 −3 448 −21 136 −17 289  
PERIODENS RESULTAT −6 450 −3 448 −21 136 −17 289  
           
Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,65 −0,36 −2,17 −2,06  
           
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat          
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:47:31 av Alexander Paziraei