Resultaträkning

Ladda ned Excel

kSEK Okt-dec
2021
Okt-dec
2020
Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
 
Nettoomsättning 0 0 0 0  
Övriga intäkter 0 3 5 5  
Summa intäkter 0 3 5 5  
Övriga externa kostnader -3 700 -2 016 -11 128 -13 421  
Personalkostnader -2 488 -1 301 -9 151 -3 428  
Avskrivningar av materiella och          
immateriella anläggningstillgångar -286 -109 -842 -391  
Rörelseresultat -6 474 -3 423 -21 116 -17 235  
Resultat från finansiella poster          
Finansnetto 24 -25 -20 -54  
Resultat efter finansiella poster -6 450 -3 448 -21 136 -17 289  
PERIODENS RESULTAT -6 450 -3 448 -21 136 -17 289  
           
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,65 -0,36 -2,17 -2,06  
           
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat          
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:47:31 av alexander@paziraei.com