Balansräkning

kSEK Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31  
Tillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar          
Patent, licenser, varumärken          
och liknande rättigheter   656 865 813  
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier   7 778 1 397 3 988  
Summa anläggningstillgångar   8 434 2 262 4 801  
Omsättningstillgångar          
Kortfristiga fordringar          
Övriga fordringar   1 127 790 983  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   223 107 236  
Summa kortfristiga fordringar   1 350 897 1 219  
Kassa och bank   19 564 39 561 33 620  
Summa omsättningstillgångar   20 914 40 458 34 839  
SUMMA TILLGÅNGAR   29 348 42 720 39 640  
Eget kapital och skulder          
Eget kapital          
Bundet eget kapital          
Aktiekapital 1 634 1 601 1 601  
Summa bundet eget kapital   1 634 1 601 1 601  
Fritt eget kapital          
Överkursfond   66 081 63 756 63 756  
Balanserat resultat   −28 890 −11 687 −11 687  
Periodens resultat   −14 686 −14 035 −17 289  
Summa fritt eget kapital   22 505 38 034 34 780  
Summa eget kapital   24 139 39 635 36 381  
Skulder          
Långfristiga skulder          
Skulder till kreditinstitut   1 571 2 000 2 000  
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder   2 100 947 818  
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut   429 0 0  
Övriga kortfristiga skulder   187 57 108  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   922 81 333  
Summa kortfristiga skulder   3 638 1 085 1 259  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   29 348 42 720 39 640  
           
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser          
Ställda säkerheter          
Företagsinteckningar   2 000 2 000 2 000  
    2 000 2 000 2 000  
Senast uppdaterad: 2022-03-01 12:58:20 av Alexander Paziraei