Resultat - Q3 (juli-sep) 2021

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 5 045 kSEK (5 319) varav personalkostnader uppgick till 2 032 kSEK (836).

Övriga externa kostnader uppgick till 2 775 kSEK (4 389).

Rörelseresultatet uppgick till -5 045 kSEK (-5 317) och resultat efter finansiella poster uppgick till -5 043 kSEK (-5 346). 

Resultat uppgick till -5 043 kSEK (-5 346).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,51 SEK (-0,56).

Kassaflödet under perioden uppgick till -6 141 kSEK (-165). I kassaflödet ingick nyemission med 0 kSEK (6 554). Kassaflöde per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,02). Kassaflöde exklusive nyemissioner uppgick till -0,63 SEK (-0,71 SEK).

Resultat och finansiell ställning - rapportperioden (jan-sep) 2021

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster, uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 14 643 kSEK (14 008) varav personalkostnader uppgick till 6 663 kSEK (2 127).

Övriga externa kostnader uppgick till  7 429 kSEK (11 611).

Rörelseresultatet uppgick till -14 648 kSEK (-14 006) och resultat efter finansiella poster uppgick till - 14 686 kSEK (-14 035). Resultat uppgick till -14 686 kSEK (-14 035).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,51 SEK (-1,75).

Kassaflödet under perioden uppgick till -14 056 kSEK (37 497). I kassaflödet ingick nyemissioner med 2 358 kSEK (52 398) samt upptagning av lån med 0 kSEK (2 000). Kassaflöde per aktie uppgick till -1,45 SEK (4,68). Kassaflöde per aktie exklusive nyemissioner uppgick till -1,69 SEK (-1,86).

Likvida medel per den 30 sep 2021 uppgick till 19 564 kSEK jämfört med 33 620 kSEK den 31 december 2020.

Bolagets egna kapital per den 30 sep 2021 uppgick till 24 139 kSEK jämfört med 36 381 kSEK den 31 december 2020.

Eget kapital per aktie uppgick till 2,46 SEK jämfört med 3,79 SEK den 31 december 2020.

Bolagets soliditet per den sep 2021 uppgick till 82% jämfört med 92% den 31 december 2020.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för den pågående kommersialiseringen av LaminarPace-teknologin. De extern kostnadsökningarna avser främst konsultkostnader och utökade lokaler. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år föranlett av att bolaget har ökat sin personalstyrka, samt att VD nu är anställd på bolaget.

De investeringar som har gjorts under året avser främst utveckling av LaminarPace-teknologin i syfte att anpassa och automatisera tekniken för industriell produktion genom att öka produktionskapaciteten och förbereda för myndighetskontrollerad produktion.  

Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:45:23 av Alexander Paziraei