Resultaträkning

kSEK Juli-sep
2021
Juli-sep
2020
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Jan-dec
2020
 
Nettoomsättning 0 0 0 0 -  
Övriga intäkter 0 2 5 2 5  
Summa intäkter 0 2 5 2 5  
Övriga externa kostnader −2 775 −4 389 −7 429 −11 611 −13 421  
Personalkostnader −2 032 −836 −6 663 −2 127 −3 428  
Avskrivningar av materiella och            
immateriella anläggningstillgångar −238 −94 −556 −270 −391  
Rörelseresultat −5 045 −5 317 −14 643 −14 006 −17 235  
Resultat från finansiella poster            
Finansnetto 2 −29 −43 −29 −54  
Resultat efter finansiella poster −5 043 −5 346 −14 686 −14 035 −17 289  
PERIODENS RESULTAT −5 043 −5 346 −14 686 −14 035 −17 289  
             
Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,51 −0,56 −1,51 −1,75 −2,06  
             
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat            
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:40:17 av Vladimir Mironov (Awave)