Resultaträkning

kSEK Juli-sep
2021
Juli-sep
2020
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Jan-dec
2020
 
Nettoomsättning 0 0 0 0 -  
Övriga intäkter 0 2 5 2 5  
Summa intäkter 0 2 5 2 5  
Övriga externa kostnader -2 775 -4 389 -7 429 -11 611 -13 421  
Personalkostnader -2 032 -836 -6 663 -2 127 -3 428  
Avskrivningar av materiella och            
immateriella anläggningstillgångar -238 -94 -556 -270 -391  
Rörelseresultat -5 045 -5 317 -14 643 -14 006 -17 235  
Resultat från finansiella poster            
Finansnetto 2 -29 -43 -29 -54  
Resultat efter finansiella poster -5 043 -5 346 -14 686 -14 035 -17 289  
PERIODENS RESULTAT -5 043 -5 346 -14 686 -14 035 -17 289  
             
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,51 -0,56 -1,51 -1,75 -2,06  
             
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat            
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:40:17 av Administrator