VD har ordet

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Inte minst Covid-19 pandemin har visat på den enorma nyttan vacciner gör på hela samhällen. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för nya epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid- 19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion. 

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPaceTM – som gör det möjligt att framställa temperaturstabila vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså. 

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga Non-Governmental Organizations (NGO) och International Governmental Organizations (IGO). Flera IGOs, bland annat WHO är mycket tydliga med att vaccinproduktionen måste utökas i utvecklingsländerna i sk regionala hubbar, så att jämlik vaccintillgång kan uppnås. Vi för diskussioner på senior nivå med en av dessa hubbar.

Drivet av den pågående pandemin har vårt arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner fokuserats mer och mer kring Covid-19 vacciner. T.ex. har vi tagit upp arbetet med att utvärdera LaminarPace för att kunna torka vacciner som bygger på sk mRNA-teknik. Goda resultat skulle bredda vårt erbjudande till vaccinindustrin avsevärt. Det bör också nämnas att Covid-19 vacciner baseras i huvudsak på 4–5 olika teknologiplattformar, och vi känner oss mycket komfortabla med att vår teknik kan användas på ett flertal av dessa.

Parallellt fortsätter vårt arbete med att utveckla ett system för industriell produktion i stor skala. Arbetet med detta är högt prioriterat för att påskynda våra externa samarbetsdiskussioner och för att vi ska ha ett attraktivt erbjudande till våra partners. Under kvartalet har vi nått viktiga framgångar och vi har nu ett uppdaterat system på plats i vårt laboratorium som vi utvärderar. Det uppdaterade systemet är ett stort steg framåt och är förberett för GMP (Good Manufacturing Practice) krav och uppskalning.

Vårt samarbete med Janssen fortsätter planenligt. Vi har även initierat ett nytt samarbete med en framstående akademisk partner och vi för flera diskussioner med nya partners, både industriella och akademiska, om nya samarbeten. 

Vi har två huvudmål för 2021, dels att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera en demonstrationsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner baserat på LaminarPace, dels fortsätta vårt arbete med att licensiera ut vår teknologi. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande.  Detta arbete pågår fortsättningsvis.

Vi ser att många nya initiativ tas runt om i världen för att kraftigt utöka produktionskapaciteten av vacciner, detta medför att den traditionella kundbasen, dvs stora globala vaccinbolag, utökas med flera nya aktörer framför allt i utvecklingsländer. Där vår lösning med temperaturstabila vacciner ger mycket starka konkurrensfördelar, då många Covid-19 vacciner måste transporteras och lagras ända ned till -80°C. Att lagra och transportera vacciner i -80°C i stora delar av världen med outvecklad infrastruktur och osäker tillgång till stabila elnät är en mycket stor utmaning. 

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver. 

Lund den 28 oktober 2021 Göran Conradson

VD

Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:46:14 av Alexander Paziraei