DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021 

 

Q3 2021

  • Resultatet för kvartalet uppgick till - 5 043 kSEK (-5 346 kSEK) 
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -6 141 kSEK (-165 kSEK) 
  • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 19 564 kSEK (39 561kSEK) 

 

Ladda ned Excel

Finansiell data i sammandrag
kSEK
Juli-sep
2021
Juli-sep
2020
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Jan-dec
2020
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelseresultat −5 045 −5 317 −14 643 −14 006 −17 235
Resultat −5 043 −5 346 −14 686 −14 035 −17 289
Balansomslutning 29 348 42 720 29 348 42 720 39 640
Periodens kassaflöde −6 141 −165 −14 056 37 497 31 556
Likvida medel 19 564 39 561 19 564 39 561 33 620
Soliditet % 82 % 93 % 82 % 93 % 92 %
           
Nyckeltal per aktie
SEK
         
Antal aktier vid periodens slut 9 806 200 9 606 200 9 806 200 9 606 200 9 606 200
Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,51 −0,56 −1,51 −1,75 −2,06
Periodens kassaflöde per aktie −0,63 −0,02 −1,45 4,68 3,75
Eget kapital per aktie 2,46 4,13 2,46 4,13 3,79
           
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat          

Väsentliga händelser Q3 (juli-sep)

Den 1 september tillträde Anna Lönn rollen som Development director

 

Väsentliga händelser Q1-Q2 (jan-juni)

Ziccum offentliggjorde den 12 januari sina mål för 2021. Huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan.

Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.  

Den 17 mars informerade Ziccum att bolaget hade blivit antaget som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA. Bland annat är US National Institute of Standards and Technology (NIST) och U.S. Department of Commerce medgrundare, vilket ger organisationen möjligheter att dela ut federala anslag till sina medlemmar.

Årsstämman har beslutat, efter förslag från styrelsen respektive valberedningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter (LTI 2021/2024) i Ziccum bestående av teckningsoptioner, samt ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetarna bestående av personaloptioner (LTI 2021:1). 

Utöver detta har även optionsprogrammet LTI 2018/2021 avslutats och samtliga teckningsoptioner har utnyttjats. Teckningsoptionerna riktades till Ziccums styrelseledamöter och omfattade 200 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 26 april – 26 maj 2021. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner. Lösenpriset uppgick till 11 SEK per aktie, innebärande att Ziccum, genom aktieteckningen, tillförs 2,2 mSEK. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster att öka med 200 000 och totalt antal aktier kommer därmed uppgå till 9 806 200.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inget väsentligt att rapportera

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:44:34 av Alexander Paziraei