Kassaflödesanalys

kSEK Juli-sep
2021
Juli-sep
2020
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Jan-dec
2020
   
Den löpande verksamheten              
Rörelseresultat −5 045 −5 317 −14 643 −14 006 −17 235    
Betalda räntor −25 −29 −75 −29 −54    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet              
Aktierelaterade ersättningar 43   87        
Valutakursförändringar 27   31        
Avskrivningar 238 94 556 270 391    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital −4 762 −5 252 −14 044 −13 765 −16 898    
               
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital              
Ökning/Minskning av rörelsefordringar −185 −195 −134 152 −171    
Ökning/minskning av rörelseskulder 699 −1 272 1 954 −145 30    
Kassaflöde från den löpande verksamheten −4 248 −6 719 −12 224 −13 758 −17 039    
               
Investeringsverksamheten              
Förvärv av anläggningstillgångar −1 894 0 −4 190 −1 143 −3 803    
Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 894 0 −4 190 −1 143 −3 803    
               
Finansieringsverksamheten              
Nyemission (LTI2018/21)     2 200        
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)     213        
Nyemission   6 475   52 688 52 688    
Upptagning av lån       2 000 2 000    
Nyemissionskostnader   79 −55 −2 290 −2 290    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 6 554 2 358 52 398 52 398    
Periodens kassaflöde −6 142 −165 −14 056 37 497 31 556    
Likvida medel vid periodens början 25 706 39 726 33 620 2 064 2 064    
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 19 564 39 561 19 564 39 561 33 620    
               
               
               
               
               
               
               
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:00:29 av Alexander Paziraei