Kassaflödesanalys

kSEK Juli-sep
2021
Juli-sep
2020
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Jan-dec
2020
   
Den löpande verksamheten              
Rörelseresultat -5 045 -5 317 -14 643 -14 006 -17 235    
Betalda räntor -25 -29 -75 -29 -54    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet              
Aktierelaterade ersättningar 43   87        
Valutakursförändringar 27   31        
Avskrivningar 238 94 556 270 391    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 762 -5 252 -14 044 -13 765 -16 898    
               
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital              
Ökning/Minskning av rörelsefordringar -185 -195 -134 152 -171    
Ökning/minskning av rörelseskulder 699 -1 272 1 954 -145 30    
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 248 -6 719 -12 224 -13 758 -17 039    
               
Investeringsverksamheten              
Förvärv av anläggningstillgångar -1 894 0 -4 190 -1 143 -3 803    
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 894 0 -4 190 -1 143 -3 803    
               
Finansieringsverksamheten              
Nyemission (LTI2018/21)     2 200        
Teckningsoptioner (LTI 2021/24)     213        
Nyemission   6 475   52 688 52 688    
Upptagning av lån       2 000 2 000    
Nyemissionskostnader   79 -55 -2 290 -2 290    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 6 554 2 358 52 398 52 398    
Periodens kassaflöde -6 142 -165 -14 056 37 497 31 556    
Likvida medel vid periodens början 25 706 39 726 33 620 2 064 2 064    
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 19 564 39 561 19 564 39 561 33 620    
               
               
               
               
               
               
               
Senast uppdaterad: 2022-03-01 13:00:29 av alexander@paziraei.com