Aktien

Per den 1 januari 2021 uppgick totala antalet aktier till 9 606 200 och på balansdagen den 30 sep 2021 uppgick totala antalet aktier till 9 806 200. Ökningen med 200 000 aktier beror på att optionsprogrammet LTI 2018/21 har avslutats och att samtliga teckningsoptioner utnyttjades.

Samtliga aktier har röstetal 1.

Aktieägare 2021-09-30

Namn Antal aktier Aktiekapital Röster
Göran Conradson 760 738 7,8 % 7,8 %
Försäkrings AB, Avanza Pension 695 266 7,1 % 7,1 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 263 036 2,7 % 2,7 %
Viskär AB 220 000 2,2 % 2,2 %
Kenneth Hopp 164 350 1,7 % 1,7 %
Rolf Örell 150 000 1,5 % 1,5 %
Övriga aktieägare 7 552 810 77,0 % 77,0 %
Totalt 9 806 200 100 % 100 %

Aktiekursen

Ziccum AB registrerades som publikt bolag av Bolagsverket 2018-05-31.

Ziccums aktier noterades på Spotlight Stock Markets den 25 oktober 2018.

Aktiens stängningskurs på första handelsdagen uppgick till 5,90 SEK.

Ziccum genomförde ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market den 1 december 2020.

Aktiens stängningskurs den 30 september 2021 uppgick till 16,90 SEK.

Optionsprogram

På årsstämman den 27 april 2021 beslutandes att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner till styrelsen (LTI 2021/24), samt ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets medarbetare och konsulter i form av personaloptioner (LTI 2021:1).

Inga optioner medför rätt till utdelning.

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammen, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 1% av antalet aktier och röster.

LTI 2021/24

Lösenpriset per aktie för LTI 2021/24 uppgår till 28,8 SEK och varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

En förutsättning för deltagande i incitamentsprogrammet är att deltagaren ingått ett avtal om förköp med Ziccum, varigenom Ziccum, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om styrelseledamotens uppdrag i Ziccum upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Styrelsen erbjöds att förvärva högst 9 200 teckningsoptioner vardera och samtliga valde att förvärva det maximala antalet vilket resulterade i att totalt 46 000 teckningsoptioner har ställts ut.

 

LTI 2021:1

LTI 2021:1 löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Ziccum till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum, alternativt upp till 40 % av antalet i syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning i stället för aktier. Varje syntetisk option ger deltagaren rätt att erhålla en kontant utbetalning motsvarande värdet av en aktie vid utbetalningstillfället.

Optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kommer LTI 2021:1 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter.

Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. Om bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka bolagets kassaflöde.

Totalt ställdes 55 796 optioner ut, varav 13 340 av dem avser säkring av sociala avgifter.

Under rapportperioden har kostnader avseende LTI 2021:1 belastat periodens resultat enligt följande: 171 kSEK, varav 37 kSEK avser sociala avgifter.

Transaktioner med närstående under året

Under rapportperioden har arvoden som belastat periodens resultat fakturerats enligt följande:

Styrelsens ordförande Fredrik Sjövall har genom Axelero AB fakturerat arvoden uppgående till 38 kSEK avseende projektledning. 

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:46:49 av Alexander Paziraei