Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Transaktion Antal serie B Aktiekapital Kvot-
värde
Tecknings-
kurs
Totalt investerat kapital (SEK)  
2017-04-05 Bildande 500 50 000 1,00 1,00 50 000  
2017-05-29 Nyemission 500 50 000 1,00 1,00 50 000  
2017-12-31 Villk. aktieägartillskott* - - - - 1 996 622  
2018-04-25 Fondemission - 400 000 1,00 - -  
2018-04-27 Split 2 999 000 - 0,17 - -  
2018-10-19 Nyemission 3 000 000 500 000 0,17 5,26 15 776 962  
2020-01-14 Nyemission 1 389 385 231 564 0,17 10,00 13 893 850  
2020-07-06 Nyemission 2 216 815 369 469 0,17 17,50 38 794 263  
2021-06-15 Emission teckningsoptioner 200 000 3 334 0,17 11,00 2 200 000  
Totalt   9 806 200 1 604 367     70 561 697  

*Inhalation Sciences Sweden AB har under 2017 lämnat villkorade aktieägartillskott uppgående till 1 996 622 SEK (kontant 0,3 mSEK samt reverslån uppkommet i samband med förvärvet av immateriella tillgångar av moderbolaget omvandlat till aktieägartillskott uppgående till cirka 1,7 mSEK).