Balansräkning

Ladda ned Excel

kSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31        
Tillgångar                
Tecknat men ej inbetalt kapital   0 0 13 198        
Immateriella anläggningstillgångar                
Patent, licenser, varumärken                
och liknande rättigheter   552 760 604        
Materiella anläggningstillgångar                
Inventarier   11 301 5 252 9 778        
Summa anläggningstillgångar   11 853 6 012 10 382        
Omsättningstillgångar                
Kortfristiga fordringar                
Övriga fordringar   1 693 644 796        
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   515 257 251        
Summa kortfristiga fordringar   2 208 901 1 047        
Kassa och bank   44 234 28 802 12 273        
Summa omsättningstillgångar   46 442 29 703 13 320        
SUMMA TILLGÅNGAR   58 295 35 715 36 900        
Eget kapital och skulder                
Eget kapital                
Bundet eget kapital                
Aktiekapital 2 301 1 601 1 834        
Summa bundet eget kapital   2 301 1 601 1 834        
Fritt eget kapital                
Överkursfond   105 431 63 756 77 900        
Balanserat resultat   −49 983 −28 976 −28 867        
Periodens resultat   −6 285 −4 416 −21 136        
Summa fritt eget kapital   49 163 30 364 27 897        
Summa eget kapital   51 464 31 965 29 731        
Skulder                
Långfristiga skulder                
Skulder till kreditinstitut   1 286 2 000 1 429        
Kortfristiga skulder                
Leverantörsskulder   2 572 1 064 2 680        
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut   571 0 571        
Skatteskuld   0 0 10        
Övriga kortfristiga skulder   284 171 269        
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 118 515 2 210        
Summa kortfristiga skulder   5 545 1 750 5 740        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   58 295 35 715 36 900        
                 
Senast uppdaterad: 2022-04-11 13:24:48 av Alexander Paziraei