DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2022 

Q1 2022

 • Resultatet för kvartalet uppgick till -6 285 kSEK (-4 416 kSEK) 
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 31 961 kSEK (-4 818 kSEK) 
 • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 44 234 kSEK (28 802 kSEK) 

  Ladda ned Excel

  Finansiell data i sammandrag
  kSEK
  jan-mars
  2022
  jan-mars
  2021
  jan-dec
  2021
  Nettoomsättning 0 0 0
  Rörelseresultat −6 340 −4 387 −21 117
  Resultat −6 285 −4 416 −21 136
  Balansomslutning 58 295 35 715 39 591
  Periodens kassaflöde 31 961 −4 818 −21 347
  Likvida medel 44 234 28 802 12 273
  Soliditet % 88 % 90 % 75 %
         
  Nyckeltal per aktie
  SEK
       
  Antal aktier vid periodens slut 13 806 142 9 606 200 11 006 056
  Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,46 −0,46 −2,17
  Periodens kassaflöde per aktie 2,41 −0,50 −2,19
  Eget kapital per aktie 3,73 3,33 2,70
         
  * Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat      

Väsentliga händelser Q1 (jan-mars)

På den extra bolagsstämma som bolaget höll den 18 januari beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 16 december 2021 om en riktad nyemission om 1 333 314 units. Utöver detta godkändes även en höjning av gränsen för antalet aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen, för att möjliggöra emissionen av resterande 933 362 units i den riktade emissionen.

Den 18 januari registerandes ytterligare 2 800 086 aktier samt 1 866 724 teckningsoptioner, och alla aktier och teckningsoptioner i den riktade nyemissionen är därmed registrerade.

Den sista inbetalningen från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader. 

Ziccum meddelade den 7 februari att de har blivit medlemmar i United Nations Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

Den 22 februari meddelades att Göran Conradson får lämna sin position som VD. Bolagets CFO, Frida Hjelmberg, blir tillförordnad VD tills vidare. 

 

Den 3 mars lämnade styrelsen en uppdatering av Ziccums strategi, mål och prioriteringar. Strategin för att ingå kommersiella avtal med industriella aktörer har varit och är tydligt definierad och bygger på fyra prioriterade aktiviteter:

 1. Bedriva en aktiv affärsutvecklingsagenda där befintliga och potentiella partners bearbetas proaktivt. Dels för att erbjuda möjligheten att utvärdera specifika projekt i kombination med Ziccums teknologi, dels för att förstå vilka krav som ställs på teknologin innan ett beslut om licensavtal kan tas.
 2. Generera laborativa data som manifesterar och bekräftar teknologins kapacitet att torka olika typer av vaccin, s.k. proof of concept.
 3. Utveckla bolagets teknologi för att anpassa funktionalitet, kapacitet och kvalitet mot licenstagares kravspecifikationer.
 4. Utveckla konceptuella planer på hur Ziccums torkningsteknologi kan anpassas till kommersiell skala och integreras i en kommersiell produktionsmiljö.

Med ny ledning är det styrelsens mål att öka takten i framförallt affärsutvecklingsarbetet med målet att ingå fler industriella samarbeten för utvärdering av LaminarPace och avancera existerande samarbeten till förhandlingar om kommersiella villkor och licensavtal.

Den 28 mars meddelades att Ziccum har utsett Ann Gidner till ny VD, hon tillträder tjänsten den 9 maj 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Tillträdande VD, Ann Gidner har köpt 15 000 aktier i Ziccum. Utöver det har även styrelsens ledamöter Andreas Pettersson köpt 20 000 aktier och Kristian Kierkegaard 10 000 aktier i Bolaget.

 

Senast uppdaterad: 2022-04-26 07:58:58 av Frida Hjelmberg