Risker och osäkerheter i sammandrag

Ziccums väsentliga risk-och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering.

Bolagets värde är till stor del beroende av framgången för bolagets utvecklingsprojekt och förmågan att ingå partnerskap, samt att LaminarPace erhåller bred marknadsacceptans. Ziccum befinner sig i kommersialiseringsfas och det finns en risk att bolaget inte når tillräcklig lönsamhet.

Bolaget har inte genererat tillräckliga intäkter för att uppnå positivt kassaflöde vilket innebär att bolaget behöver tillgång till kapital innan dess kassaflöde blir positivt.

Det är bolagets bedömning att bolagets likvida medel efter den riktade nyemissionen räcker längre än 12 månader. 

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Ziccum händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Ziccum följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Ziccum har kunnat fortsätta sin interna verksamhet utan betydande påverkan av COVID-19. Det finns dock risk för förseningar i Bolagets externa samarbetsprojekt på grund av pandemin.

Senast uppdaterad: 2022-04-25 12:15:49 av Frida Hjelmberg