Aktien

Per den 1 januari 2022 uppgick totala antalet aktier till 11 006 056 och på balansdagen den 31 mars 2022 uppgick totala antalet aktier till 13 806 142. Ökningen beror på att 2 800 086 aktier tillkom vid den sista delen av den riktade nyemission som bolaget initierade i december 2021.

Samtliga aktier har röstetal 1.

Aktieägare 2022-03-31

Ladda ned Excel

Namn Antal aktier Aktiekapital Röster          
Försäkrings AB, Avanza Pension 1 491 794 10,8 % 10,8 %          
Göran Conradson 760 738 5,5 % 5,5 %          
Nordnet Pensionsförsäkring AB 454 183 3,3 % 3,3 %          
Tigerstaden AS 427 991 3,1 % 3,1 %          
William Lithander 300 000 2,2 % 2,2 %          
Viskär AB 220 000 1,6 % 1,6 %          
Övriga aktieägare 10 151 436 73,5 % 73,5 %          
Totalt 13 806 142 100 % 100 %          

Aktiekursen

Ziccum AB registrerades som publikt bolag av Bolagsverket 2018-05-31.

Ziccums aktier noterades på Spotlight Stock Markets den 25 oktober 2018.

Aktiens stängningskurs på första handelsdagen uppgick till 5,90 SEK.

Ziccum genomförde ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market den 1 december 2020.

Aktiens stängningskurs den 31 mars 2022 uppgick till 8,58 SEK.

Transaktioner med närstående under året

Under rapportperioden har arvoden som belastat periodens resultat fakturerats enligt följande:

Styrelsens ordförande Fredrik Sjövall har genom Axelero AB fakturerat arvoden uppgående till 77 kSEK avseende projektledning. 

Styrelsens ledamot Mattias Münnich har genom Magamu AB fakturerat 26 kSEK avseende projektledning.

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

 

Senast uppdaterad: 2022-04-25 12:14:48 av Frida Hjelmberg