Resultaträkning

Ladda ned Excel

kSEK jan-mars
2022
jan-mars
2021
jan-dec
2021
   
Nettoomsättning 0 0 0    
Övriga intäkter 9 0 5    
Summa intäkter 9 0 5    
Övriga externa kostnader -2 751 -2 129 -11 128    
Personalkostnader -3 277 -2 128 -9 151    
Avskrivningar av materiella och          
immateriella anläggningstillgångar -321 -130 -842    
Rörelseresultat -6 340 -4 387 -21 116    
Resultat från finansiella poster          
Finansnetto 55 -29 -20    
Resultat efter finansiella poster -6 285 -4 416 -21 136    
PERIODENS RESULTAT -6 285 -4 416 -21 136    
           
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,46 -0,46 -2,17    
           
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat          
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-04-11 13:24:48 av alexander@paziraei.com