Resultaträkning

Ladda ned Excel

kSEK jan-mars
2022
jan-mars
2021
jan-dec
2021
   
Nettoomsättning 0 0 0    
Övriga intäkter 9 0 5    
Summa intäkter 9 0 5    
Övriga externa kostnader −2 751 −2 129 −11 128    
Personalkostnader −3 277 −2 128 −9 151    
Avskrivningar av materiella och          
immateriella anläggningstillgångar −321 −130 −842    
Rörelseresultat −6 340 −4 387 −21 116    
Resultat från finansiella poster          
Finansnetto 55 −29 −20    
Resultat efter finansiella poster −6 285 −4 416 −21 136    
PERIODENS RESULTAT −6 285 −4 416 −21 136    
           
Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,46 −0,46 −2,17    
           
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat          
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-04-11 13:24:48 av Alexander Paziraei