Resultat och finansiell ställning Q1 - rapportperioden (jan-mars) 2022

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 6 285 kSEK (4 416) varav personalkostnader uppgick till 3 277 kSEK (2 128).

Övriga externa kostnader uppgick till 2 742 kSEK (2 129).

Rörelseresultatet uppgick till -6 340 kSEK (-4 387) och resultat efter finansiella poster uppgick till -6 285 kSEK (-4 416). 

Periodens resultat uppgick till -6 285 kSEK (-4 416).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 SEK (-0,46).

Kassaflödet under perioden uppgick till 31 961 kSEK (-4 818). I kassaflödet ingick nyemission med 28 051 kSEK (0). Kassaflöde per aktie uppgick till 2,41 SEK (-0,50).

Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 44 234 kSEK jämfört med 12 273 kSEK den 31 dec 2021.

Bolagets egna kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 51 464 kSEK jämfört med 29 731 kSEK den 31 dec 2021.

Eget kapital per aktie uppgick till 3,73 SEK den 31 mars 2022 jämfört med 2,70 SEK den 31 dec 2021.

Bolagets soliditet per den 31 mars 2022 uppgick till 88% jämfört med 75% den 31 dec 2021.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för den pågående kommersialiseringen av LaminarPace-teknologin. De extern kostnadsökningarna avser främst konsultkostnader och utökade lokaler. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år föranlett av att bolagets fd VD Göran Conradsons lön för hela uppsägningstiden har kostnadsförts under kvartalet eftersom han är arbetsbefriad under uppsägningsperioden.

De investeringar som har gjorts under året avser främst inköp av två nya LaminarPace-system, samt utveckling av LaminarPace-teknologin i syfte att anpassa och automatisera tekniken för industriell produktion genom att öka produktionskapaciteten och förbereda för myndighetskontrollerad produktion.  

Senast uppdaterad: 2022-04-28 08:30:22 av Frida Hjelmberg