Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

kSEK jan-mars
2022
jan-mars
2021
jan-dec
2021
   
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat −6 340 −4 387 −21 117    
Inbetalda räntor 17 0 33    
Betalda räntor −24 −29 −100    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet          
Aktierelaterade ersättningar 20 0 109    
Valutakursförändringar 62 0 47    
Avskrivningar 321 130 842    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital −5 944 −4 286 −20 186    
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 12 037 319 173    
Ökning/minskning av rörelseskulder −338 492 3 911    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 755 −3 475 −16 102    
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av anläggningstillgångar −1 792 −1 343 −6 424    
Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 792 −1 343 −6 424    
           
Finansieringsverksamheten          
Nyemission (LTI2018/21) 0 0 2 200    
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) 0 0 213    
Nyemission 28 051 0 0    
Nyemissionskostnader −53 0 −1 234    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 998 0 1 179    
Periodens kassaflöde 31 961 −4 818 −21 347    
Likvida medel vid periodens början 12 273 33 620 33 620    
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 44 234 28 802 12 273    
           

 

Senast uppdaterad: 2022-04-25 12:48:13 av Frida Hjelmberg