Noter till resultat- och balansräkning

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. 

För ytterligare redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021. 

Belopp anges i kSEK (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges.