Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ladda ned Excel

Ställda säkerheter 2022-03-31 2021-03-31 2020-12-31
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000