Noter till resultat- och balansräkning

Not 5 Härledning av vissa finansiella nyckeltal

Ladda ned Excel

  jan-mars
2022
jan-mars
2021
jan-dec
2021
 
Kassaflöde per aktie        
Periodens kassaflöde, kSEK 31 961 -4 818 -21 347  
Genomsnittligt antal aktier 13 277 237 9 606 200 9 751 949  
Kassaflöde per aktie (SEK) 2,41 -0,50 -2,19  
         
Eget kapital per aktie        
Eget kapital, kSEK 51 464 31 965 29 731  
Antal aktier vid periodens utgång 13 806 142 9 606 200 11 006 056  
Eget kapital per aktie (SEK) 3,73 3,33 2,70  
         
Soliditet        
Eget kapital, kSEK 51 464 31 965 29 731  
Summa eget kapital och skulder, kSEK 58 295 35 715 39 591  
Soliditet, % 88 % 90 % 75 %