Balansräkning

Ladda ned Excel

kSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar        
Tecknat men ej inbetalt kapital     6 475  
Immateriella anläggningstillgångar        
Patent, licenser, varumärken        
och liknande rättigheter   708 917 813
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier   6 069 1 439 3 988
Summa anläggningstillgångar   6 777 2 356 4 801
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar        
Övriga fordringar   1 003 591 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   161 111 236
Summa kortfristiga fordringar   1 164 702 1 219
Kassa och bank   25 706 39 726 33 620
Summa omsättningstillgångar   26 870 40 428 34 839
SUMMA TILLGÅNGAR   33 647 49 259 39 640
Eget kapital och skulder        
Eget kapital        
Bundet eget kapital        
Aktiekapital 1 634 1 232 1 601
Ej registrerat aktiekapital     369  
Summa bundet eget kapital   1 634 1 601 1 601
Fritt eget kapital        
Överkursfond   66 081 63 677 63 756
Balanserat resultat   −28 933 −11 687 −11 687
Periodens resultat   −9 643 −8 690 −17 289
Summa fritt eget kapital   27 505 43 300 34 780
Summa eget kapital   29 139 44 901 36 381
Skulder        
Långfristiga skulder        
Skulder till kreditinstitut   1 714 2 000 2 000
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder   1 627 859 818
Övriga kortfristiga skulder   170 37 108
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   997 1 462 333
Summa kortfristiga skulder   2 794 2 358 1 259
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   33 647 49 259 39 640
         
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser        
Ställda säkerheter        
Företagsinteckningar   2 000 2 000 2 000
    2 000 2 000 2 000
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:40:38 av Alexander Paziraei