Aktien

Per den 1 januari 2021 uppgick totala antalet aktier till 9 606 200 och på balansdagen den 30 juni 2021 uppgick totala antalet aktier till 9 806 200. Ökningen med 200 000 aktier beror på att optionsprogrammet LTI 2018/2021 har avslutats och att samtliga teckningsoptioner utnyttjades.

Samtliga aktier har röstetal 1.

Namn Antal aktier Aktiekapital Röster
Göran Conradson 760 738 7,8 % 7,8 %
Försäkrings AB, Avanza Pension 709 658 7,2 % 7,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 347 426 3,5 % 3,5 %
Viskär AB 220 000 2,2 % 2,2 %
Rolf Örell 150 000 1,5 % 1,5 %
Övriga aktieägare 7 618 378 77,7 % 77,7 %
Totalt 9 806 200 100 % 100 %

Aktiekursen

Ziccum AB registrerades som publikt bolag av Bolagsverket 2018-05-31.

Ziccums aktier noterades på Spotlight Stock Markets den 25 oktober 2018.

Aktiens stängningskurs på första handelsdagen uppgick till 5,90 SEK.

Ziccum genomförde ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market den 1 december 2020.

Aktiens stängningskurs den 30 juni 2021 uppgick till 18,70 SEK.

Optionsprogram

På årsstämman den 27 april 2021 beslutandes att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner till styrelsen (LTI 2021/2024), samt ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets medarbetare i form av personaloptioner (LTI 2021:1). Inga optioner medför rätt till utdelning.

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammen, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 1,4% av antalet aktier och röster.

Lösenpriset per aktie för LTI 2021/2024 uppgår till 28,8 SEK och teckning kan ske under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

LTI 2021:1 löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Ziccum till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. LTI 2021:1 ger även deltagarna möjlighet att välja att delvis tilldelas syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning i stället för aktier.

Transaktioner med närstående under året

Under rapportperioden har arvoden som belastat periodens resultat fakturerats enligt följande:

Styrelsens ordförande Fredrik Sjövall har genom Axelero AB fakturerat arvoden uppgående till 38 kSEK avseende projektledning. 

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:36:08 av Alexander Paziraei