Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

kSEK Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jan-dec
2020
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat -5 212 -4 709 -9 598 -8 690 -17 235
Betalda räntor -25   -50   -54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet          
Aktierelaterade ersättningar 43   43    
Avskrivningar 188 94 318 176 391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 006 -4 615 -9 287 -8 514 -16 898
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning/Minskning av rörelsefordringar -264 383 51 346 -171
Ökning/minskning av rörelseskulder 754 332 1 245 328 30
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 516 -3 900 -7 991 -7 840 -17 039
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av anläggningstillgångar -953 -323 -2 296 -1 143 -3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten -953 -323 -2 296 -1 143 -3 803
           
Finansieringsverksamheten          
Emission teckningsoptioner 2 200   2 200    
Teckningsoptipner 213   213    
Nyemission       13 894 52 688
Pågående nyemission   32 319   32 319  
Upptagning av lån   2 000   2 000 2 000
Emissionskostnader -40 -1 428 -40 -1 568 -2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 373 32 891 2 373 46 645 52 398
Periodens kassaflöde -3 096 28 668 -7 914 37 662 31 556
Likvida medel vid periodens början 28 802 11 058 33 620 2 064 2 064
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 25 706 39 726 25 706 39 726 33 620
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:43:08 av alexander@paziraei.com