Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

kSEK Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jan-dec
2020
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat −5 212 −4 709 −9 598 −8 690 −17 235
Betalda räntor −25   −50   −54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet          
Aktierelaterade ersättningar 43   43    
Avskrivningar 188 94 318 176 391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital −5 006 −4 615 −9 287 −8 514 −16 898
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
Ökning/Minskning av rörelsefordringar −264 383 51 346 −171
Ökning/minskning av rörelseskulder 754 332 1 245 328 30
Kassaflöde från den löpande verksamheten −4 516 −3 900 −7 991 −7 840 −17 039
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av anläggningstillgångar −953 −323 −2 296 −1 143 −3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten −953 −323 −2 296 −1 143 −3 803
           
Finansieringsverksamheten          
Emission teckningsoptioner 2 200   2 200    
Teckningsoptipner 213   213    
Nyemission       13 894 52 688
Pågående nyemission   32 319   32 319  
Upptagning av lån   2 000   2 000 2 000
Emissionskostnader −40 −1 428 −40 −1 568 −2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 373 32 891 2 373 46 645 52 398
Periodens kassaflöde −3 096 28 668 −7 914 37 662 31 556
Likvida medel vid periodens början 28 802 11 058 33 620 2 064 2 064
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 25 706 39 726 25 706 39 726 33 620
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:43:08 av Alexander Paziraei