Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

 

Lund den 25 augusti 2021

 

 

Fredrik Sjövall
Ordförande

Mattias Münnich

Kristian Kierkegaard

Mikaela Bruhammar

Andreas Pettersson Rohman

Göran Conradson
VD

 

Senast uppdaterad: 2022-03-02 16:22:23 av Alexander Paziraei