DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2021 

 

Q2 2021

  • Resultatet för kvartalet uppgick till - 5 228 kSEK (-4 709 kSEK) 
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -3 096 kSEK (28 668 kSEK) 
  • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 25 706 kSEK (39 726 kSEK) 

Ladda ned Excel

Finansiell data i sammandrag
kSEK
Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jan-dec
2020
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelseresultat −5 212 −4 709 −9 598 −8 690 −17 235
Resultat −5 228 −4 709 −9 643 −8 690 −17 289
Balansomslutning 33 647 49 259 33 647 49 259 39 640
Periodens kassaflöde −3 096 28 668 −7 914 37 662 31 556
Likvida medel 25 706 39 726 25 706 39 726 33 620
Soliditet % 87 % 91 % 87 % 91 % 92 %
           
Nyckeltal per aktie          
Antal aktier vid periodens slut 9 806 200 7 389 385 9 806 200 7 389 385 9 606 200
Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,55 −0,64 −1,01 −1,19 −2,06
Periodens kassaflöde per aktie −0,32 3,88 −0,82 5,17 3,75
Eget kapital per aktie 2,97 6,08 2,97 6,08 3,79
           
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat          

Väsentliga händelser Q2

Årsstämman har beslutat, efter förslag från styrelsen respektive valberedningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter (LTI 2021/2024) i Ziccum bestående av teckningsoptioner, samt ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetarna bestående av personaloptioner (LTI 2021:1). 

Utöver detta har även optionsprogrammet LTI 2018/2021 avslutats och samtliga teckningsoptioner har utnyttjats. Teckningsoptionerna riktades till Ziccums styrelseledamöter och omfattade 200 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 26 april – 26 maj 2021. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner. Lösenpriset uppgick till 11 SEK per aktie, innebärande att Ziccum, genom aktieteckningen, tillförs 2,2 mSEK. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster att öka med 200 000 och totalt antal aktier kommer därmed uppgå till 9  806 200.

 

Väsentliga händelser Q1

Ziccum offentliggjorde den 12 januari sina mål för 2021. Huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan.

Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.  

Den 17 mars informerade Ziccum att bolaget hade blivit antaget som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA. Bland annat är US National Institute of Standards and Technology (NIST) och U.S. Department of Commerce medgrundare, vilket ger organisationen möjligheter att dela ut federala anslag till sina medlemmar.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inget väsentligt att rapportera.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:35:14 av Alexander Paziraei