VD har ordet

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Inte minst Covid-19 pandemin har visat på den enorma nyttan vacciner gör på hela samhällen. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för nya epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid-19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga ”non-governmental organizations”.

Drivet av den pågående pandemin har vårt arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner fokuserats mer och mer kring Covid-19 vacciner. T.ex. har vi tagit upp arbetet med att utvärdera LaminarPace för att kunna torka vacciner som bygger på sk mRNA-teknik. Goda resultat skulle bredda vårt erbjudande till vaccinindustrin avsevärt. Parallellt fortsätter vårt arbete med att utveckla ett system för produktionsmiljö enligt plan och vi är fortsatt optimistiska inför uppgiften att kunna erbjuda vaccinindustrin en robust och effektiv produktionslösning. Vårt samarbete med Janssen fortsätter planenligt.

Vi har två huvudmål för 2021, dels att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera en demonstrationsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner baserat på LaminarPace, dels fortsätta vårt arbete med att licensiera ut vår teknologi. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande.  

Vi ser att många nya initiativ tas runt om i världen för att kraftigt utöka produktionskapaciteten av vacciner, detta medför att den traditionella kundbasen, dvs stora globala vaccinbolag, utökas med flera nya aktörer framför allt i utvecklingsländer. Där vår lösning med temperaturstabila vacciner ger mycket starka konkurrensfördelar, då många Covid-19 vacciner måste transporteras och lagras ända ned till -80°C. Att lagra och transportera vacciner i -80°C i stora delar av världen med outvecklad infrastruktur och osäker tillgång till stabila elnät är en mycket stor utmaning.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver.

Lund den 25 augusti 2021

Göran Conradson

VD

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-03 11:13:27 av Alexander Paziraei