Förändringar i eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital      
kSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 232 27 621 -2 964 -8 723 17 166
Omföring föregående års resultat     -8 723 8 723 0
Periodens resultat       -8 690 -8 690
Transaktioner med aktieägare          
Pågående nyemission   38 425     38 425
Ej registrerat aktiekapital 369       369
Emissionskostnader   -2 369     -2 369
Utgående eget kapital 2020-06-30 1 601 63 677 -11 687 -8 690 44 901
           
           
Ingående eget kapital 2020-01-01 0 0 -8 723 8 723 0
Omföring föregående års resultat     -8 723 8 723 0
Årets resultat       -17 289 -17 289
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 369 38 425     38 794
Emissionskostnader   -2 290     -2 290
Utgående eget kapital 2020-12-31 369 36 135 -17 446 157 19 215
           
           
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 601 63 756 -11 687 -17 289 36 381
Omföring föregående års resultat     -17 289 17 289 0
Periodens resultat       -9 643 -9 643
Transaktioner med aktieägare          
Emission teckningsoptioner 33 2 167     2 200
Emissionskostnader   -55     -55
Teckningsoptioner   213     213
Aktierelaterade ersättningar     43   43
Utgående eget kapital 2021-06-30 1 634 66 081 -28 933 -9 643 29 139
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:41:22 av alexander@paziraei.com