Förändringar i eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital      
kSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 232 27 621 −2 964 −8 723 17 166
Omföring föregående års resultat     −8 723 8 723 0
Periodens resultat       −8 690 −8 690
Transaktioner med aktieägare          
Pågående nyemission   38 425     38 425
Ej registrerat aktiekapital 369       369
Emissionskostnader   −2 369     −2 369
Utgående eget kapital 2020-06-30 1 601 63 677 −11 687 −8 690 44 901
           
           
Ingående eget kapital 2020-01-01 0 0 −8 723 8 723 0
Omföring föregående års resultat     −8 723 8 723 0
Årets resultat       −17 289 −17 289
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 369 38 425     38 794
Emissionskostnader   −2 290     −2 290
Utgående eget kapital 2020-12-31 369 36 135 −17 446 157 19 215
           
           
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 601 63 756 −11 687 −17 289 36 381
Omföring föregående års resultat     −17 289 17 289 0
Periodens resultat       −9 643 −9 643
Transaktioner med aktieägare          
Emission teckningsoptioner 33 2 167     2 200
Emissionskostnader   −55     −55
Teckningsoptioner   213     213
Aktierelaterade ersättningar     43   43
Utgående eget kapital 2021-06-30 1 634 66 081 −28 933 −9 643 29 139
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-03-01 15:41:22 av Alexander Paziraei