Resultat - Q2 

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 5 216 kSEK (4 711) varav personalkostnader uppgick till 2 502 kSEK (748).

Övriga externa kostnader uppgick till 2 526 kSEK (3 869).

Rörelseresultatet uppgick till -5 212 kSEK (-4 709) och resultat efter finansiella poster uppgick till -5 228 kSEK (-4 709). Resultat uppgick till -5 228 kSEK (-4 709).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,64).

Kassaflödet under perioden uppgick till -3 096 kSEK (28 668). I kassaflödet ingick nyemission med 2 200 kSEK (32 319) samt upptagning av lån med 0 kSEK (2 000). Kassaflöde per aktie uppgick till -0,32 SEK (3,88). Kassaflöde exklusive nyemissioner samt upptagning av lån uppgick till -0,55 SEK (-0,57 SEK).

Resultat och finansiell ställning - rapportperioden (jan-jun)

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster, uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 9 603 kSEK (8 692) varav personalkostnader uppgick till 4 631 kSEK (1 292).

Övriga externa kostnader uppgick till 4 654 kSEK (7 224).

Rörelseresultatet uppgick till -9 598 kSEK (-8 690) och resultat efter finansiella poster uppgick till -9 643 kSEK (-8 690). Resultat uppgick till -9 643 kSEK (-8 690).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,01 SEK (-1,19).

Kassaflödet under perioden uppgick till -7 914 kSEK (37 662). I kassaflödet ingick nyemissioner med 2 200 kSEK (46 213) samt upptagning av lån med 0 kSEK (2 000). Kassaflöde per aktie uppgick till -0,82 SEK (5,17). Kassaflöde per aktie exklusive nyemissioner samt upptagning av lån uppgick till -1,10 SEK (-1,23).

Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 25 706 kSEK jämfört med 33 620 kSEK den 31 december 2020.

Bolagets egna kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 29 139 kSEK jämfört med 36 381 kSEK den 31 december 2020. Eget kapital per aktie uppgick till 2,97 SEK jämfört med 3,79 den 31 december 2020.

Bolagets soliditet per den 30 juni 2021 uppgick till 87% jämfört med 92% den 31 december 2020.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för den pågående kommersialiseringen av LaminarPace-teknologin. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år föranlett av att bolaget har ökat sin personalstyrka samt att VD nu är anställd på bolaget.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-02 12:42:58 av Alexander Paziraei