Resultaträkning

Ladda ned Excel

kSEK Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jan-dec
2020
Nettoomsättning   - - - -
Övriga intäkter 4 2 5 2 5
Summa intäkter 4 2 5 2 5
Övriga externa kostnader −2 526 −3 869 −4 654 −7 224 −13 421
Personalkostnader −2 502 −748 −4 631 −1 292 −3 428
Avskrivningar av materiella och          
immateriella anläggningstillgångar −188 −94 −318 −176 −391
Rörelseresultat −5 212 −4 709 −9 598 −8 690 −17 235
Resultat från finansiella poster          
Räntekostnader och liknande resultatposter −16 - −45 - −54
Resultat efter finansiella poster −5 228 −4 709 −9 643 −8 690 −17 289
PERIODENS RESULTAT −5 228 −4 709 −9 643 −8 690 −17 289
           
Resultat per aktie före och efter utspädning* −0,55 −0,64 −1,01 −1,19 −2,06
           
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat          
Senast uppdaterad: 2022-03-03 10:49:02 av Alexander Paziraei