Resultaträkning

Ladda ned Excel

kSEK Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jan-dec
2020
Nettoomsättning   - - - -
Övriga intäkter 4 2 5 2 5
Summa intäkter 4 2 5 2 5
Övriga externa kostnader -2 526 -3 869 -4 654 -7 224 -13 421
Personalkostnader -2 502 -748 -4 631 -1 292 -3 428
Avskrivningar av materiella och          
immateriella anläggningstillgångar -188 -94 -318 -176 -391
Rörelseresultat -5 212 -4 709 -9 598 -8 690 -17 235
Resultat från finansiella poster          
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 - -45 - -54
Resultat efter finansiella poster -5 228 -4 709 -9 643 -8 690 -17 289
PERIODENS RESULTAT -5 228 -4 709 -9 643 -8 690 -17 289
           
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,55 -0,64 -1,01 -1,19 -2,06
           
*Utspädningseffekt omräknas ej vid negativt resultat          
Senast uppdaterad: 2022-03-03 10:49:02 av alexander@paziraei.com