Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Härledning av vissa finansiella nyckeltal

 

Ladda ned Excel

  Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jan-dec
2020
Kassaflöde per aktie          
Periodens kassaflöde, kSEK -3 096 28 668 -7 914 37 662 31 556
Genomsnittligt antal aktier 9 641 365 7 389 385 9 623 880 7 289 041 8 410 673
Kassaflöde per aktie (SEK) -0,32 3,88 -0,82 5,17 3,75
           
Eget kapital per aktie          
Eget kapital, kSEK 29 139 44 901 29 139 44 901 36 381
Antal aktier vid periodens utgång 9 806 200 7 389 385 9 806 200 7 389 385 9 606 200
Eget kapital per aktie (SEK) 2,97 6,08 2,97 6,08 3,79
           
Soliditet          
Eget kapital, kSEK 29 139 44 901 29 139 44 901 36 381
Summa eget kapital och skulder, kSEK 33 647 49 259 33 647 49 259 39 640
Soliditet, % 87 % 91 % 87 % 91 % 92 %