Eget kapital

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital      
kSEK Aktie-kapital Överkurs-fond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 232 27 621 -2 964 -8 723 17 166
Omföring föregående års resultat     -8 723 8 723 0
Årets resultat       -17 289 -17 289
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 369 38 425     38 794
Emissionskostnader   -2 290     -2 290
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 601 63 756 -11 687 -17 289 36 381
           
           
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 601 63 756 -11 687 -17 289 36 381
Omföring föregående års resultat     -17 289 17 289 0
Årets resultat       -21 136 -21 136
Transaktioner med aktieägare          
Nyemission (LTI 2018/21) 33 2 167     2 200
Nyemissionskostnader   -55     -55
Teckningsoptioner   213     213
Pågående nyemission 200 12 998     13 198
Nyemissionskostnader pågående nyemission   -1 179     -1 179
Aktierelaterade ersättningar     109   109
Utgående eget kapital 2021-12-31 1 834 77 900 -28 867 -21 136 29 731
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Senast uppdaterad: 2022-02-22 11:06:01 av alexander@paziraei.com