Aktien

Per den 1 januari 2021 uppgick totala antalet aktier till 9 606 200 och på balansdagen den 31 dec 2021 uppgick totala antalet aktier till 11 006 056. Ökningen beror dels på att 200 000 aktier emitterades när optionsprogrammet LTI 2018/21 avslutades (samtliga teckningsoptioner utnyttjades). Resterande ökning på 1 199 856 tillkom vid den riktade nyemission som bolaget genomförde i december.

Samtliga aktier har röstetal 1.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.

Aktieägare 2021-12-31

Namn Antal aktier Aktiekapital Röster
Försäkrings AB, Avanza Pension 939 100 8,5 % 8,5 %
Göran Conradson 760 738 6,9 % 6,9 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 395 855 3,6 % 3,6 %
Viskär AB 220 000 2,0 % 2,0 %
Kenneth Hopp 173 650 1,6 % 1,6 %
Swedbank Försäkring AB 150 494 1,4 % 1,4 %
Övriga aktieägare 8 366 219 76,0 % 76,0 %
Totalt 11 006 056 100 % 100 %

Aktiekursen

Ziccum AB registrerades som publikt bolag av Bolagsverket 2018-05-31.

Ziccums aktier noterades på Spotlight Stock Markets den 25 oktober 2018.

Aktiens stängningskurs på första handelsdagen uppgick till 5,90 SEK.

Ziccum genomförde ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market den 1 december 2020.

Aktiens stängningskurs den 31 december 2021 uppgick till 10,48 SEK.

Transaktioner med närstående under året

Under året har arvoden som belastat periodens resultat fakturerats enligt följande:

Styrelsens ordförande Fredrik Sjövall har genom Axelero AB fakturerat arvoden uppgående till 93 kSEK avseende projektledning. 

Styrelsens ledamot Kristian Kierkegaard har genom Kristian Kierkegaard Holding AB fakturerat 240 kSEK avseende arbete i samband med den riktade emissionen.

Styrelsearvoden har utbetalats i enlighet med beslut på årsstämman.

Det har i övrigt ej förekommit några väsentliga transaktioner med närstående.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:23:45 av Frida Hjelmberg