Kassaflödesanalys

kSEK Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat -21 117 -17 235
Inbetalda räntor 33 0
Betalda räntor -100 -54
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    
Aktierelaterade ersättningar 109 0
Valutakursförändringar 47 0
Avskrivningar 842 391
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -20 186 -16 898
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 173 -171
Ökning/minskning av rörelseskulder 3 911 30
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 102 -17 039
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av anläggningstillgångar -6 424 -3 803
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 424 -3 803
     
Finansieringsverksamheten    
Nyemission (LTI2018/21) 2 200 0
Teckningsoptioner (LTI 2021/24) 213 0
Nyemission 0 52 688
Upptagning av lån 0 2 000
Nyemissionskostnader -1 234 -2 290
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 179 52 398
Årets kassaflöde -21 347 31 556
Likvida medel vid årets början 33 620 2 064
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 12 273 33 620

Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, och är därmed inte kassaflödespåverkande under 2021. Sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader. 

Senast uppdaterad: 2022-03-08 13:30:35 av Frida Hjelmberg