Resultat och finansiell ställning 1 januari - 31 december 2021

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster, uppgick till 0 kSEK (0). 

Rörelsens kostnader uppgick till 21 121 kSEK (17 240) varav personalkostnader uppgick till 9 151 kSEK (3 428).

Övriga externa kostnader uppgick till 11 128 kSEK (13 421).

Rörelseresultatet uppgick till -21 116 kSEK (-17 235) och resultat efter finansiella poster uppgick till -21 136 kSEK (-17 289).

Årets resultat uppgick till -21 136 kSEK (-17 289).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,17 SEK (-2,06).

Kassaflödet under året uppgick till -21 347 kSEK (31 556). I kassaflödet ingick nyemissioner med 2 358 kSEK (50 398) samt upptagning av lån med 0 kSEK (2 000). Kassaflöde per aktie uppgick till -2,19 SEK (3,75). Kassaflöde per aktie exklusive nyemissioner uppgick till -2,43 SEK (-2,24).

Likvida medel per den 31 dec 2021 uppgick till 12 273 kSEK jämfört med 33 620 kSEK den 31 dec 2020.

Bolagets egna kapital per den 31 dec 2021 uppgick till 29 731 kSEK jämfört med 36 381 kSEK den 31 dec 2020.

Eget kapital per aktie uppgick till 2,70 SEK den 31 dec 2021 jämfört med 3,79 SEK den 31 dec 2020.

Bolagets soliditet per den 31 dec 2021 uppgick till 75% jämfört med 92% den 31 dec 2020.

Resultatutvecklingen följer förväntningar enligt budget avseende kostnaderna för den pågående kommersialiseringen av LaminarPace-teknologin. De extern kostnadsökningarna avser främst konsultkostnader och utökade lokaler. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år föranlett av att bolaget har ökat sin personalstyrka, samt att VD nu är anställd på bolaget.

De investeringar som har gjorts under året avser främst utveckling av LaminarPace-teknologin i syfte att anpassa och automatisera tekniken för industriell produktion genom att öka produktionskapaciteten och förbereda för myndighetskontrollerad produktion.  

Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:24:09 av Frida Hjelmberg