1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

  • Resultatet för året uppgick till -21 136 kSEK (-17 289 kSEK) 
  • Kassaflödet för året uppgick till -21 347 kSEK (-31 556 kSEK) 
  • Likvida medel uppgick vid utgången av året till 12 273 kSEK (33 620 kSEK) 
Finansiell data i sammandrag
kSEK
Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
   
Nettoomsättning 0 0    
Rörelseresultat −21 117 −17 235    
Resultat −21 136 −17 289    
Balansomslutning 39 591 39 640    
Årets kassaflöde −21 347 31 556    
Likvida medel 12 273 33 620    
Soliditet % 75 % 92 %    
         
Nyckeltal per aktie
SEK
       
Antal aktier vid årets slut 11 006 056 9 606 200    
Resultat per aktie före och efter utspädning* −2,17 −2,06    
Årets kassaflöde per aktie −2,19 3,75    
Eget kapital per aktie 2,70 3,79    
         
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat        

 

Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:19:54 av Frida Hjelmberg