Finansiella definitioner

Balansomslutning - Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet

CAPEX - Capital expenditures / Investeringsutgift

Eget kapital per aktie -Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång

Kassaflöde per aktie - Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden

OPEX -Operational expenditures

Resultat per aktie före och efter utspädning -Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut (utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat)

Soliditet - Eget kapital som procent av bolagets totala tillgångar

Senast uppdaterad: 2022-03-02 13:11:38 av Frida Hjelmberg