Balansomslutning
Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet
Beredningsform
Vaccinets format t.ex. injektionsvätska eller pulver
CAPEX
Capital expenditures / Investeringsutgift
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång
Fill and finish
Produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner
Frystorkning
Även kallat lyofilisering, torkar produkter baserat på den fysikaliska sublimeringsprincipen som innebär att vatten går direkt från fast form till gasform under vakuum
Intravenöst
Läkemedel som injiceras
Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
KeyPlants
Svenskt bolag som upprättar produktionsfaciliteter till läkemedelsindustrin
LaminarPace
Ziccums patenterade teknologi som kan lufttorka vaccin till ett temperaturstabilt pulvervaccin
Mikroniserat
Finmalt pulver
OPEX
Operational expenditures
Personaloption
Rätt att i framtiden få köpa aktier till ett i förväg bestämt pris
Resultat per aktie före och efter utspädning
Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut (utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat)
Semikontinuerlig process
Process där man med jämna mellanrum tillför nytt substrat och tar ut restprodukt utan att byta ut hela
Spin-out
En del av ett bolag görs till ett nytt självständigt bolag
Syntetiska optioner
Option som inte ger rätt till aktie utan istället kontant ersättning
Tech transfer
Tekniköverföring, att flytta en teknologi från en organisation till en annan
Teckningsoption
Ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid
Topikal
Ett läkemedel som appliceras topikalt ges på kroppsytor som t.ex. hud eller slemhinnor
U.S. Department of Commerce
USA:s handelsdepartement
US National Institute of Standards and Technology (NIST)
Organisation som drivs av USA:s handelsdepartement
Vaccinplattform
Olika typer av vaccinteknologier t.ex. mRNA, DNA, levande försvagat virus, inaktiverat virus, virusvektorer, adenavirus eller proteinbaserat vaccin
Vaporisera
När vätska eller ett fast ämne övergår till gasform
Lyofilisering
Frystorkning