Balansräkning

kSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar      
Tecknat men ej inbetalt kapital   13 198  
Immateriella anläggningstillgångar      
Patent, licenser och liknande rättigheter 604 813
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 9 778 3 988
Summa anläggningstillgångar   10 382 4 801
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar 796 983
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 251 236
Summa kortfristiga fordringar   1 047 1 219
Kassa och bank   12 273 33 620
Summa omsättningstillgångar   13 320 34 839
SUMMA TILLGÅNGAR   36 900 39 640
Eget kapital och skulder      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital 1 834 1 601
Summa bundet eget kapital   1 834 1 601
Fritt eget kapital      
Överkursfond   77 900 63 756
Balanserat resultat   −28 867 −11 687
Årets resultat   −21 136 −17 289
Summa fritt eget kapital   27 897 34 780
Summa eget kapital   29 731 36 381
Skulder      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 1 429 2 000
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 680 818
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut   571 0
Skatteskuld   10  
Övriga kortfristiga skulder 269 108
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 210 333
Summa kortfristiga skulder   5 740 1 259
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   36 900 39 640
       
Senast uppdaterad: 2022-02-22 11:00:41 av Alexander Paziraei