Not 5 Övriga fordringar

kSEK 2021 2020
Mervärdesskatt 773 945
Andra kortfristiga fordringar 23 38
Totalt anskaffningsvärde 796 983