Resultaträkning

kSEK Not Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
Nettoomsättning   0 0
Övriga intäkter   5 5
Summa intäkter   5 5
Övriga externa kostnader   -11 128 -13 421
Personalkostnader 2 -9 151 -3 428
Avskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar   -842 -391
Rörelseresultat   -21 116 -17 235
Resultat från finansiella poster      
Finansnetto   -20 -54
Resultat efter finansiella poster   -21 136 -17 289
ÅRETS RESULTAT   -21 136 -17 289
       
Resultat per aktie före och efter utspädning*   -2,17 -2,06
       
*Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat      
Senast uppdaterad: 2022-02-22 10:48:10 av alexander@paziraei.com