Resultaträkning

kSEK Not Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
Nettoomsättning   0 0
Övriga intäkter   5 5
Summa intäkter   5 5
Övriga externa kostnader   −11 128 −13 421
Personalkostnader 2 −9 151 −3 428
Avskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar   −842 −391
Rörelseresultat   −21 116 −17 235
Resultat från finansiella poster      
Finansnetto   −20 −54
Resultat efter finansiella poster   −21 136 −17 289
ÅRETS RESULTAT   −21 136 −17 289
       
Resultat per aktie före och efter utspädning*   −2,17 −2,06
       
*Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat      
Senast uppdaterad: 2022-02-22 10:48:10 av Alexander Paziraei