Not 4 Materiella anläggningstillgångar

tkr 2021 2020
Ingående ackumulerande anskaffningsvärden 4 231 428
Årets inköp 6 424 3 803
Totalt anskaffningsvärde 10 655 4 231
Ingående ackumulerade avskrivningar −243 −61
Årets avskrivningar −634 −182
Totalt ackumulerade avskrivningar −877 −243
Redovisat värde vid årets slut 9 778 3 988