Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Personal & ledande befattningshavare

Totala löner, sociala kostnader och pensioner, tkr 2021 2020    
Löner 5 383 1 772    
Styrelsearvoden 580 503    
Sociala avgifter 1 514 476    
Pensioner 714 94    
Övriga personalkostnader 960 583    
Totalt 9 151 3 428    
         
Bolagets verkställande direktör, Göran Conradson, anställdes 2020-11-01 och har tidigare tillhandahållit tjänster enligt avtal vilka redovisas under övriga externa kostnader.    
         
Göran Conradsson fick lämna som Bolagets verkställande direktör 2022-02-22. Uppsägningstiden är sex månader. Göran Conradsson är under dessa sex månader arbetsbefriad men berättigad till lön och förmåner enligt villkoren i anställningsavtalet.    
         
Medeltal anställda 2021 2020    
Kvinnor 5 2    
Män 3 1    
Totalt 8 3    
         
Könsfördelning, styrelse 2021 2020    
Kvinnor 1 1    
Män 4 4    
Totalt 5 5    
         
Könsfördelning, VD & ledande befattningshavare 2021 2020    
Kvinnor 2 0    
Män 1 1    
Totalt 3 1    
         
Totala löner 2021 för ledande befattningshavare Löner & ersättningar Pensions-kostnader Sociala avgifter Totalt
Göran Conradson, verkställande direktör 1 357 302 500 2 159
Styrelsen 580 0 182 762
Övriga ledande befattningshavare 1 090 213 332 1 635
Övriga anställda 2 356 199 500 3 055
Totalt 5 383 714 1 514 7 611
         
Totala löner 2020 för ledande befattningshavare Lön och förmåner Pensions-kostnader Sociala avgifter Totalt
Göran Conradson, verkställande direktör 220 0 69 289
Styrelsen 503 0 158 661
Övriga anställda 1 552 94 249 1 895
Totalt 2 275 94 476 2 845