Noter till resultat- och balansräkning

Not 3 Patent, licenser & liknande rättigheter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, tkr 2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 646 1 646
Årets inköp - -
Totalt anskaffningsvärde 1 646 1 646
Ingående ackumulerade avskrivningar −833 −625
Årets avskrivningar −208 −208
Totalt ackumulerade avskrivningar −1 041 −833
Redovisat värde vid årets slut 604 813