Noter till resultat- och balansräkning

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

kSEK 2021 2020
Hyra 0 62
Pensioner 71 0
Övriga förutbetalda kostnader 180 174
Totalt 251 236